Quy chế

STTNội dungTải về
1

Quy chế Tổ chức và Hoạt động Trung tâm Ngoại ngữ

Tải về
2

Kế hoạch phòng chống tham nhũng 2019, Trung tâm Ngoại ngữ

Tải về
3

Quyết định về việc công khai ngân sách năm 2019 Trung tâm Ngoại ngữ ĐHAG

Tải về
4

Quyết định điều kiện ngoại ngữ năm 2018

Tải về
5

Quyết định tạm giao số lượng người làm việc, HĐLĐ theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP

Tải về
6

Quy chế chỉ tiêu nội bộ Trung tâm Ngoại ngữ 2019

Tải về
7

Quy định chế độ làm việc viên chức Trung tâm Ngoại ngữ 2018 - 2019

Tải về
8

Thông báo một số nội dung liên quan đến việc điều chỉnh chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo năm 2018

Tải về
9

Quyết toán thu-chi nguồn ngân sách nhà nước, nguồn khác năm 2017

Tải về
10

Công khai thuyết minh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

Tải về
11

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I/2018

Tải về
12

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 của Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang

Tải về
13

Dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018 (Ban hành theo Quyết định số 05/QĐ-TTNN ngày 09/01/2018 của Phó Giám đốc TTNN Trường ĐHAG)

Tải về
14

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang.

Tải về
15

Kế hoạch Công tác thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2017

Tải về
16

Quy định về chế độ làm việc của công chức, viên chức Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang

Tải về
17

Quyết định về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Ngoại ngữ giai đoạn 2016-2018 (Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 09/09/2016)

Tải về
18

Quyết định về việc giao quyền tự chủ cho Trung tâm Ngoại ngữ, trực thuộc Trường Đại học An Giang giai đoạn 2017-2020 (Quyết định số 3294/QĐ-UBND ngày 07/08/2017)

Tải về
19

Quyết định về việc tổ chức lại Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang (Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 29/09/2014)

Tải về
20

Quyết định Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang (Quyết định số 472/QĐ-ĐHAG ngày 21/11/2017)

Tải về
21

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy chế chi tiêu nội bộ Trung tâm Ngoại ngữ” ban hành theo Quyết định số: 01/QĐ-TTNN, ngày 04/01/2016 của Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang

Tải về
22

Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy chế chi tiêu nội bộ Trung tâm Ngoại ngữ” ban hành theo Quyết định số: 01/QĐ-TTNN, ngày 04/01/2016 của Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang

Tải về
23

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017

Tải về
24

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016

Tải về
25

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2015

Tải về
26

Quyết định Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017

Tải về
27

Quyết định Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016

Tải về
28

Quyết định Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2015

Tải về
29

Quy định chứng chỉ ngoại ngữ đối với sinh viên Trường Đại học An Giang (Ban hành kèm theo Quyết định số 37/QĐ-ĐHAG ngày 14/01/2014)

Tải về
30

Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên (Theo Quyết đinh số 30/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT)

Tải về