Thông báo thi

Điểm Kỳ thi Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia Khóa 83 - Ngày thi 21/10/2018

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: Thu, 1 Nov 2018

 

THÔNG BÁO

 

      Điểm Kỳ thi cấp Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia - Khóa ngày 21/10/2018 đã được niêm yết tại Bảng thông tin của Trung tâm và được đưa lên trang web Trung tâm (mời vào mục "Tra cứu điểm" để xem).

Undefined

Điểm thi chứng chỉ ngoại ngữ - Khóa ngày 02/04/2017

  • Đăng bởi: nhthuan lúc: Thu, 13 Apr 2017

THÔNG BÁO

            Điểm Kỳ thi cấp Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia - Khóa ngày 02/04/2017 đã được niêm yết tại Bảng thông tin của Trung tâm và được đưa lên trang web Trung tâm (mời vào mục "Tra cứu điểm" để xem).

  - Nhận đơn chấm phúc khảo đến sáng 15/04/2017

Undefined