Điểm Kỳ thi Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia Khóa 82-Ngày thi: 12/08/2018

  • Đăng bởi: nhthuan lúc: T4, 22 Th8 2018

 

THÔNG BÁO

 

      Điểm Kỳ thi cấp Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia - Khóa ngày 12/08/2018 đã được niêm yết tại Bảng thông tin của Trung tâm và được đưa lên trang web Trung tâm (mời vào mục "Tra cứu điểm" để xem).

       - Nhận đơn chấm phúc khảo đến sáng 25/08/2018

       - Công bố kết quả phúc khảo chiều 28/08/2018

       - Thí sinh đạt kết quả nhận Giấy chứng nhận tạm thời từ 05/09/2018

 

                                                                                   HỘI ĐỒNG KIỂM TRA