Nội quy

 

NỘI QUY
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ
-------------------------------

 

 I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng áp dụng:

    Nội quy này áp dụng đối với giáo viên, học viên và thí sinh của Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang.

2. Thời gian áp dụng:

    Kể từ ngày 01/09/2023, các nội quy trước đây trái với nội quy này đều không có hiệu lực.

II. TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

1. Thời gian và kế hoạch đào tạo:

    – Trung tâm tổ chức đào tạo theo khóa học vào sáng, chiều, tối các ngày trong tuần.

    – Thời gian hoàn thành khóa học: tùy theo đăng ký lớp học.

2. Đánh giá kết quả giảng dạy và học tập:

    Kết quả giảng dạy và học tập được đánh giá sau từng khóa học qua các tiêu chí sau:

 * Đối với giáo viên:

   – Thực hiện giờ giấc lên lớp;

   – Phương pháp, tính hiệu quả trong giảng dạy;

   – Đảm bảo sỉ số học viên đến cuối khóa.

 * Đối với học viên:

   – Kết quả kiểm tra định kì (giữa khóa và cuối khóa)

   – Kết quả kiểm tra thường xuyên (nếu có)

   – Đi học đều và tích cực đóng góp bài

III. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA GIÁO VIÊN

1. Quyền lợi của giáo viên:

   – Được Trung tâm tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ (cung cấp trang thiết bị, văn phòng phẩm cần thiết trong suốt quá trình giảng dạy);

   – Được theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ;

   – Được tham dự các cuộc họp của hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật khi các hội đồng này giải quyết các vấn đề có liên quan đến học viên của lớp mình phụ trách;

   – Được Trung tâm chi trả lương hàng tháng theo mức quy định từng cấp lớp;

   – Được hưởng các chế độ thưởng lễ tết theo quy định.

2. Trách nhiệm của giáo viên:

   – Giảng dạy theo đúng mục tiêu, nội dung, chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học. Soạn bài, chấm bài, lên lớp đầy đủ, đúng giờ. Quản lý học viên trong các hoạt động do Trung tâm tổ chức. Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn;

   – Thực hiện các quyết định của giám đốc. Chịu sự kiểm tra của giám đốc và các cấp quản lý giáo dục theo quy định. Thực hiện nội quy của Trung tâm và các quy định của Quy chế này;

   – Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự nhà giáo. Đoàn kết, giúp đỡ các đồng nghiệp. Gương mẫu trước học viên, tôn trọng nhân cách, đối xử công bằng và bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học viên;

   – Thực hiện đúng giờ giấc lên lớp (theo hiệu lệnh chuông;

   – Không sử dụng điện thoại và tiếp người ngoài khi lên lớp;

   – Trang phục gọn gàng, lịch sự, không được mặc quần Jean hay áo thun lên lớp;

   – Chịu trách nhiệm về nội dung và tiến độ theo đúng thời khóa biểu;

   – Nghỉ phải xin phép hoặc đề xuất giáo viên dạy thay với BGĐ Trung tâm trước 2 ngày;

   – Thực hiện các nhiệm vụ theo hợp đồng giao khoán công việc đã ký kết;

   – Giữ gìn và bảo vệ tài sản của Trung tâm.

IV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỌC VIÊN

1. Quyền của học viên:

    – Được hưởng các chương trình ưu đãi (học phí, mua giáo trình) của Trung tâm;

    – Được tham gia chương trình ngoại khóa do Trung tâm tổ chức;

    – Được khen thưởng về thành tích học tập vào cuối mỗi khóa học.

2. Nghĩa vụ của học viên:

    – Đóng học phí đúng hạn quy định;

    – Đi học đầy đủ, đúng giờ theo quy định (không nghỉ quá 05 buổi học/khóa);

    – Kính trọng thầy, cô giáo, cán bộ quản lý, cán bộ, nhân viên của Trung tâm;

    – Trang phục gọn gàng, lịch sự;

    – Tích cực phát biểu, tham gia xây dựng bài trên lớp và làm bài tập về nhà theo yêu cầu của giáo viên;

    – Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra định kì giữa khóa, cuối khóa và kiểm tra thường xuyên;

    – Giữ gìn và bảo vệ tài sản của Trung tâm.

3. Chế độ ưu đãi đối với học viên, thí sinh:

    – Thành lập nhóm từ 15 học viên trở lên, nhóm trưởng được miễn 100% học phí.

    – Thành lập nhóm từ 6 học viên trở lên, nhóm trưởng được miễn 50% học phí.

    – Nhóm đăng ký học ban ngày được giảm 20% mức học phí.

    – Nhóm đăng ký học vào các tối 3, 5, 7 được giảm 10% học phí.

    – Học viên là tân sinh viên đạt thành thích thủ khoa, á khoa trong kỳ thi tuyển sinh được Phòng Công tác sinh viên đề nghị các mức học bổng tương đương mức 100% và 50%.   

    – Học viên đi học đều hoặc vắng không quá 10% trên tổng số tiết (có xác nhận của giáo viên giảng dạy) nếu thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia tại Trung tâm không đạt được giảm 50% lệ phí cho lần đăng ký thi tiếp theo và tham gia các buổi ôn tập cho khóa thi sau miễn phí.

V. KHEN THƯỞNG

1. Đối với giáo viên

 Khen thưởng đối với cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy trong mỗi khóa học.

2. Đối với học viên

2.1. Tặng giấy khen hạng 1, 2, 3 đối với cá nhân có kết quả học tập xuất sắc (điểm trung bình từ 9,0 trở lên và không có môn nào dưới 7).

2.2. Tặng phiếu học bổng và 01 phần quà (không quá 50.000 đồng/ phần) cho hạng 1, 2, 3 đối với các lớp từ 10 học viên trở lên, với tỉ lệ tối đa 10% trên tổng số học viên của lớp.

* Cơ cấu học bổng

   – Hạng 1: 350.000 đồng/suất

   – Hạng 2: 250.000 đồng/suất

   – Hạng 3: 150.000 đồng/suất

2.3. Khen thưởng đối với học viên Trung tâm dự thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia do Trung tâm tổ chức đạt thủ khoa và kết quả điểm trung bình 8.0 trở lên và xếp loại giỏi.

* Hình thức khen thưởng: Giấy khen và phần quà (không quá 250.000 đồng).

                                                                                                                    P. Giám đốc