Nhân sự

 

PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 • ThS. Nguyễn Minh Triết

 • Di động: 0918 358218

 • Email: nmtriet@agu.edu.vn 

PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 • ThS. Phan Văn Chí

 • Di động: 0919 097902

 • Email: pvchi@agu.edu.vn

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
 
 • ThS. Nguyễn Thị Huyền Trinh

 • Di động: 0902 969269

 • Email: nthtrinh@agu.edu.vn

TỔ TRƯỞNG TỔ DỊCH VỤ
   
GIẢNG VIÊN
 
 • ThS. Nguyễn Hoàng Phương Trang

 • Di động: 0903 113388

 • Email: nhptrang@agu.edu.vn

KẾ TOÁN
 
 • CN. Mai Kim The

 • Di động: 0947 922883

 • Email: mkthe@agu.edu.vn

GIẢNG VIÊN
 
 • ThS. Ngụy Bảo Trọng 

 • Di động: 034 224 3399

 • Email: nbtrong@agu.edu.vn