Thông tin học tập

Thông báo chiêu sinh các lớp tiếng Anh Khóa 96, ngày 17/12/2018

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T4, 21 Th11 2018

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA 96

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang Thông báo Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ vào các ngày 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7 hàng tuần. Cụ thể như sau:

 

Stt

LỚP

Tiếng Việt

Thông báo chiêu sinh lớp tiếng Nhật - Trình độ cơ bản - 08/10/2018

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T2, 8 Th10 2018

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TIẾNG NHẬT

 TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN  

            Trung tâm Ngoại ngữ Trường ĐHAG Thông báo Chiêu sinh lớp tiếng Nhật vào tối thứ 3, 5 cụ thể như sau:

Tiếng Việt

Thông báo chiêu sinh lớp tiếng Nhật trình độ cơ bản

  • Đăng bởi: nhthuan lúc: T4, 18 Th7 2018

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TIẾNG NHẬT

TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN

 

           Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang Thông báo Chiêu sinh các lớp tiếng Nhật vào tối 2, 4, 6. Cụ thể như sau:

Tiếng Việt

Thông báo chiêu sinh Khóa 94. Tổng khai giảng: 02/07/2018

  • Đăng bởi: nhthuan lúc: T6, 15 Th6 2018

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA 94

      Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang Thông báo Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ vào tối các ngày 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7 hàng tuần tại Trường Đại học An Giang. Cụ thể như sau:

Tiếng Việt

Trang