Thông tin thi cử

Điểm Kỳ thi Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia Khóa 80-Ngày thi: 08/04/2018

  • Đăng bởi: nhthuan lúc: T3, 17 Th4 2018

 

THÔNG BÁO

    Điểm Kỳ thi cấp Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia Khóa ngày 08/04/2018 đã được niêm yết tại Bảng thông tin của Trung tâm và được đưa lên trang Web Trung tâm (mời vào mục "Tra cứu điểm" để xem).

Tiếng Việt

Trang